Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przetarg na sprzedaż autokaru SOSW nr 6

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autokaru Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie sprzedającego przy ul. Dziewanny 24, w dniu 29.09.2023 r. o godz. 10.00. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego: Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać do dnia 26.09.2023 r. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6  przy ul. Dziewanny 24 w Łodzi od godz. 09:00 do godz.15:00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego postępowania można uzyskać pod numerem tel. 42 657 79 41; 42 657 78 11.
 4. Marka, typ, sprzedawanego pojazdu oraz cena wywoławcza i wadium:
 • Marka i typ pojazdu - Mercedes Benz Sprinter 515.
 • Rok produkcji - 2007 r.; pierwsza rejestracja 2008 r., pierwszy właściciel, bezwypadkowy.
 • Numer rejestracyjny - EL 252 EH.
 • Miejsc siedzących - 20 + 1 kierowcy.
 • Obniżony, wysuwany stopień.
 • Przebieg - 147.700 km.
 • Cena wywoławcza - 98.000,00 zł.
 • Kwota wadium – 9.800,00 zł.
 1. Wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto sprzedającego: PEKAO SA 60 1240 1037 1111 0011 0912 8255 z dopiskiem: wadium na kupno autokaru do dnia 10.08.2023 r.
 • Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy: 
 1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
 2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

   6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 • Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
 1. oznaczenie oferenta, imię, nazwisko, adres, nazwa firmy adres siedziby;
 2. oznaczenie przedmiotu oferty;
 3. oferowaną cenę brutto nie niższą niż cena wywoławcza;
 4. warunki zapłaty;
 5. dowód wniesienia wadium;
 6. konto oferenta, na które należy przekazać wadium;
 7. oświadczenie RODO stanowiące załącznik do Ogłoszenia;
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 9. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 10. podpis oferenta;
 11. w przypadku, gdy oferent działa przez pełnomocników, dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
 12. w przypadku składania oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą aktualny;
 13. odpis z właściwego rejestru.
 • Organizator nie dopuszcza złożenia kilku ofert przez jednego oferenta na ten sam pojazd.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź. Na kopercie powinien znajdować się napis: “Przetarg na sprzedaż autokaru”.
 • Oferty pisemne należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 9:00 – 14:00 nie później niż do dnia 08.2023 r. do godz. 09:30 w siedzibie sprzedającego, ul. przy ul. Dziewanny 24 w sekretariacie Ośrodka.
 1. Inne informacje
 • Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacenia ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu. (wzór umowy w załączeniu).
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2251/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 09.12.2004 r. w sprawie ustalania „Zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi nie posiadających osobowości prawnej”.

Klauzula informacyjna

Oświadczenie RODO

Wzór umowy autokar