KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty zrealizowane

Ośrodek na zrealizowane projekty (bez projektu budowy pawilonu edukacyjnego) otrzymał łącznie dofinansowanie na kwotę: 2.499.378,98 zł. 
Logo_Erazmus +
Projekt „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”, nr 2014-1-PL01-KA101-000293, w ramach programu Erasmus +

Projekt był realizowany w okresie 01.11.2014 - 30.10.2015 r.

Uczestnikami projektu było 11 nauczycieli  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6. W ramach projektu 10 osobowa grupa nauczycieli odbyła dwutygodniowe szkolenie z zakresu języka angielskiego na Malcie, jedna nauczycielka ukończyła dwutygodniowe szkolenie z metodyki nauczania języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Dzięki zrealizowaniu tego projektu wzrósł europejskiego wymiaru edukacji w Ośrodku dzięki realizacji  mobilności zagranicznych oraz przygotowania językowo-kulturowego.

Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju” nr POWERSE -2016-1-PL01-KA101-023302, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017 r.

Uczestnikami było 13 nauczycieli  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy strukturalne /studyjne do Finlandii (5 nauczycieli) i Hiszpanii (5 nauczycieli) w celu zapoznania się z systemami edukacji włączającej oraz 2 nauczycieli - szkolenia językowe w Wielkiej Brytanii.

Dzięki zrealizowaniu projektu wzrósł europejski wymiaru edukacji w SOSW nr 6. Ponadto nastąpił wzrost jakości organizacji pracy oraz  intensyfikacja  indywidualizacji wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SOSW nr 6.

Poprzez udział w projekcie nauczycieli zwiększyli swoje kompetencje językowe.

Projekt „Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju”, nr projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-035853, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w okresie 31.12.2017 - 30.12.2019 r.

Dzięki projektowi zrealizowano szkolenie typu „job shadowing” w norweskiej szkole średniej - Greåker videregående skole, która w ramach edukacji włączającej kształci m.in. uczniów z dysfunkcjami wzroku.

W ramach szkolenia 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych SOSW nr 6 przez 5 dni obserwowało działalność norweskiej szkoły, jej pracowników oraz uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.

Logo: Fundusze Europejskie, promuje łódzkie, Unia Europejska
Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość”, nr RPLD.11.03.01-10-0024/15, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 r.

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2016 – 31.08.2018 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W projekcie uczestniczyło 23 uczniów SOSW nr 6. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia praktyczne, kursy i praktyki zawodowe. Ponadto doposażono szkolne pracownie (masażu, anatomii, biurową) na kwotę ponad 165.000 zł.

Logo: Fundusze Europejskie, promuję łódzkie, Unia Europejska
Projekt „Też potrafię” nr RPLD.11.01.02-10-0016/16, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2016 – 30.06.2018 r. 

Celem głównym projektu było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, gimnazjum i technikum, działającym w SOSW nr 6 w Łodzi. W projekcie uczestniczyło 39 uczniów, dla których zaplanowane dodatkowe zajęcia rozwijające i wyrównujące szanse edukacyjne.

Projekt „Start w przyszłość”, nr RPLD.11.01.01-10-B003/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt był realizowany w okresie 01.07.2018 – 31.10.2019 r.

Celem projektu było zwiększenie dostępności  9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego przy SOSW nr 6 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli zatrudnionych w ośrodku wychowania przedszkolnego oraz prowadzenie dodatkowych. zajęć z zakresu: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy.

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska
Projekt „Zawodowy impuls”, nr RPLD.11.03.01-10-0019/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt był realizowany w okresie 01.07.2018 – 30.08.2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 i w Szkole Policealnej nr 20 w Łodzi, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

W projekcie uczestniczyło 33 uczniów. Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci: staży zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: fizjoterapii, terapii zastoinowej, obsługi klienta, komputerowego i komputerowo- biurowego wspomagania pracy biurowej i w administracji, obsługi kas fiskalnych, programu Płatnik, języka angielskiego branżowego. Zaadoptowano i doposażono pracownie szkolne na kwotę około 200.000 zł.