KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty w trakcie realizacji

Miasto Łódź realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. 

Czas realizacji: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). 

SCWEW jest to zespół ekspertów i specjalistów, realizujących różne rodzaje wsparcia, kierowanego do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie inkluzji społecznej.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łodzi zostało utworzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi.

W ramach grantu wsparciem zostało objęte siedem ogólnodostępnych placówek oświatowych: 

 1. Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi
 2. Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi
 3. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli
 5. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
 6. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi
 7. Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Adresatami projektu są:

 • kadra kierownicza przedszkoli i szkół ogólnodostępnych prowadzących kształcenie
  ogólne i/lub zawodowe,
 • nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy przedszkoli i szkół,
 • dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, za pośrednictwem przedszkola i szkoły.

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

Działania SCWEW obejmują między innymi:
 1. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej.
 2. Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną.
 3. Wspieranie kadry kierowniczej.
 4. Organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy.
 5. Organizowanie wizyt studyjnych (dobre praktyki).
 6. Prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym.

Współpraca z partnerami:
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi,
 • Uniwersytet Łódzki - Katedra Badań Edukacyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 430 123,91 PLN

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, promuje łódzkie, Unia Europejska
Projekt „Wspólny Cel”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2019 r. – 29.05.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 6, do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenie zawodowego dla 15 nauczycieli zatrudnionych w ośrodku wychowania przedszkolnego oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty u dzieci (NDT Bobath, muzyczno-ruchowe z elementami SI; stymulująco-terapeutyczne, bajkoterapii, stymulacji uwagi i lateralizacji słuchowej, rozwijających świadomość i schemat własnego ciała, terapii logopedycznej z elementami Forbrain, rehabilitacji wzroku z elementami ortoptyki, koordynacji wzrokowo-ruchowej z elementami terapii wzroku) oraz kompetencje kluczowe i wartości uniwersalne (przyrodnicze, jęz. angielski).

Dofinansowanie projektu z UE: 460 051,48 PLN

Logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Projekt „Razem, nie osobno”, nr WER19PMU20043, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w okresie 20.07.2020 r. – 30.05.2021 r. 

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 10 uczniów SOSW nr 6 w Łodzi poprzez udział w mobilności zagranicznej.

Główny temat projektu, wspólny temat działań mobilnościowych: wzrost wiedzy ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji mobilności 10 uczniów SOSW nr 6 wyjedzie wraz z nauczycielami do zespołu szkół w Viseu w Portugalii. Wizyta poprzedzona będzie 20 godzinnym przygotowaniem językowym i 2 godzinnym przygotowaniem kulturowym.

Dofinansowanie projektu: 67 539,00 PLN

Projekt „Poznajemy, doświadczamy” .Nr Projektu RPLD.11.01.03-10-0001/19 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji 01.10.2020 r.- 31.12.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w OWP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, wydłużenie godzin pracy OWP,  realizację doskonalenia zawodowego dla 9 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty, tj.: stymulacja percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja funkcjonalna z elementami korekcyjnymi, usprawnianie widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia, czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi czytanie i pisanie, terapia polisensoryczna/trening funkcji poznawczych, zajęcia rozwijając wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę, zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, terapia integrująca zmysły oraz zajęcia sensoryczne.

Uwaga!
 • W dniach 4.10.- 05.11.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 25.10.2021 odwołane są zajęcia z czytelnictwa terapeutycznego (13.15 - 17.15) nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 7.10.2021 r. w godz. 13.15-16.15 zajęcia terapii sensomotorycznej nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 27.09-01.10. 2021 r. zajęcia z terapii polisensorycznej i treningu funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 21- 24.09.2021 zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 20-21.09.2021 r. zajęcia terapii widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 17.09.2021 r. zajęcia terapii pracą dotykową i brajlem nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 09-30.09.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 03.09.2021 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej o godz. 13.15-14.15  nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 08.06 2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 31.05-07.06 2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 24-28.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa  nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 20.05.2021 r. w godz. 13.15-16.15 nie odbędą się zajęcia ze stymulacji polisensorycznej i treningu poznawczego z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 18.05.2021 r. zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 17-21.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 06-14.05. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow oraz zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 26-30.04.2021 r. zajęcia: Sensomotoryczna terapia widzenia, Rehabilitacja funkcjonalna, Terapia integrująca zmysły, Stymulacja polisensoryczna i trening funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.
 • W dniach 26.04-05.05.2021 r. zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, zajęcia projektowe w dniach 12-16.04.2021 r. zostają zawieszone.
 • W dniach 29.03-09.04.2021 r. zajęcia projektowe nie odbędą się z powodu obostrzeń związanych z pandemią.
 • W dniach 19-29.03.2021 r. zajęcia indywidualne i grupowe: czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi naukę czytania i pisania nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 17-24.03.2021r. zajęcia terapii usprawniania widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniach 09-10.03.2021 r. zajęcia: terapia pracą dotykową i brajlem; zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow; terapia usprawniania widzenia nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.
 • W dniach 02-05.03.2021 r. zajęcia: terapia pracą dotykową i brajlem; zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, terapia usprawniania widzenia; stymulacja polisensoryczna i trening funkcji poznawczych nie odbędą się z powodu nieobecności nauczycieli.
 • W dniu 23.02.2021 r. z powodu zmiany organizacji pracy "Zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę" w godz.13.15-14.15 nie odbędą się.
 • W dniach 23-26.02.2021 r. "Zajęcia stymulacji percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow" nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 24.02.2021 r. zajęcia "Terapia pracą dotykową i brajlem" godz. 14.15-15.15 nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 • W dniu 25.02.2021 r. zajęcia z "Terapii SI" nie odbędą się z powodu nieobecności prowadzącego.
 • W dniach 16-24.02.2021 r. zajęcia "Terapii usprawniania widzenia" nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
 •  
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w terminie 04.02.2021 r. - 04.03.2021 r. nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.